(نانو لوله كربني) نانو تكنولوژي

(نانو لوله كربني) مبحث مهمي را در نانو تكنولوژي به خود اختصاص داده است

فروش نانو لوله كربني

نانو لوله كربني تك ديواره   Single Walled NanoTube

Single-Walled Carbon NanoTubes, 90%
C قيمت
OD: <2 nm 1 g ريال 2,293,200
L:   <2 µm 2 g ريال 3,822,000
SSA: 450 m2/g 5 g ريال 7,644,000
10 g ريال 11,466,000

--------------------------------------------------------------------------------------

نانو لوله كربني دو ديواره   Double Walled NanoTube

Double-Walled Carbon NanoTubes, 90%
C قيمت
OD: <3 nm 1 g ريال 2,293,200
L:    5-15 µm 2 g ريال 3,822,000
SSA: 450 m2/g 5 g ريال 7,644,000
10 g ريال 11,466,000

-----------------------------------------------------------------------------------------

نانو لوله كربني چند ديواره   Multi Walled NanoTube

Multi-Walled Carbon NanoTubes, 95+%
C قيمت
OD: <10 nm 5 g ريال 1,152,480
L:    5-15 µm 10 g ريال 2,049,600
SSA: 40-300 m2/g 50 g ريال 7,686,000
100 g ريال 10,248,000

---------------------------------------------------------------------------------------

نانو لوله كربني چند ديواره   Multi Walled NanoTube

Multi-Walled Carbon NanoTubes, 95+%
C قيمت
OD: <10 nm 5 g ريال 1,890,000
L:    1-2 µm 10 g ريال 3,402,000
SSA: 40-300 m2/g 50 g ريال 13,230,000
100 g ريال 20,916,000

---------------------------------------------------------------------------------------

نانو لوله كربني چند ديواره   Multi Walled NanoTube

Multi-Walled Carbon NanoTubes, 95+%
C قيمت
OD: 10-20 nm 10 g ريال 1,132,320
L:    5-15 µm 50 g ريال 4,042,080
SSA: 40-300 m2/g 100 g ريال 6,468,000
500 g ريال 19,429,200

--------------------------------------------------------------------------------------

نانو لوله كربني چند ديواره   Multi Walled NanoTube

Multi-Walled Carbon NanoTubes, 95+%
C قيمت
OD: 10-20 nm 10 g ريال 1,132,320
L:    1-2 µm 50 g ريال 4,042,080
SSA: 40-300 m2/g 100 g ريال 6,468,000
500 g ريال 19,429,200

--------------------------------------------------------------------------------------

نانو لوله كربني چند ديواره   Multi Walled NanoTube

Multi-Walled Carbon NanoTubes, 95+%
C قيمت
OD: 10-30 nm 10 g ريال 1,132,320
L:    5-15 µm 50 g ريال 4,042,080
SSA: 40-300 m2/g 100 g ريال 6,468,000
500 g ريال 19,429,200

---------------------------------------------------------------------------------------

نانو لوله كربني چند ديواره   Multi Walled NanoTube

Multi-Walled Carbon NanoTubes, 95+%
C قيمت
OD: 10-30 nm 10 g ريال 1,132,320
L:    1-2 µm 50 g ريال 4,042,080
SSA: 40-300 m2/g 100 g ريال 6,468,000
500 g ريال 19,429,200

---------------------------------------------------------------------------------------

نانو لوله كربني چند ديواره   Multi Walled NanoTube

Multi-Walled Carbon NanoTubes, 95+%
C قيمت
OD: 20-40 nm 10 g ريال 1,132,320
L:    5-15 µm 50 g ريال 4,042,080
SSA: 40-300 m2/g 100 g ريال 6,468,000
500 g ريال 19,429,200

---------------------------------------------------------------------------------------

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن 1387ساعت 18:16  توسط مهندس سعيد توجهي  | 

مطالب قدیمی‌تر